tuweni / org.apache.tuweni.ssz / SSZException / <init>

<init>

SSZException(message: String!)
SSZException(cause: Throwable!)
SSZException(message: String!, cause: Throwable!)