tuweni / org.apache.tuweni.kv / EntityManagerKeyValueStore / coroutineContext

coroutineContext

val coroutineContext: CoroutineContext (source)

the kotlin coroutine context.