tuweni / org.apache.tuweni.evm.impl.berlin / isZero

isZero

val isZero: <ERROR CLASS> (source)