tuweni / org.apache.tuweni.ethclient / StaticPeersConfiguration

StaticPeersConfiguration

interface StaticPeersConfiguration (source)

Functions

enodes

abstract fun enodes(): List<String>

peerRepository

abstract fun peerRepository(): String

Inheritors

StaticPeersConfigurationImpl

data class StaticPeersConfigurationImpl : StaticPeersConfiguration