tuweni / org.apache.tuweni.ethclient / StaticPeersConfigurationImpl

StaticPeersConfigurationImpl

data class StaticPeersConfigurationImpl : StaticPeersConfiguration (source)

Constructors

<init>

StaticPeersConfigurationImpl(enodes: List<String>, peerRepository: String)

Functions

enodes

fun enodes(): List<String>

peerRepository

fun peerRepository(): String