tuweni / org.apache.tuweni.ethclient / GenesisFileConfiguration

GenesisFileConfiguration

interface GenesisFileConfiguration (source)

Functions

genesisFile

abstract fun genesisFile(): GenesisFile

getName

abstract fun getName(): String