tuweni / org.apache.tuweni.crypto.sodium / GenericHash / <init>

<init>

GenericHash()

Generic hashing utility (BLAKE2b).

See Also
<a href="https://libsodium.gitbook.io/doc/hashing/generic_hashing">Generic hashing</a>